Znalecký posudek č. 02-13-2013 ze dne 20. 6. 2013 zpracovaný soudním znalcem Ing. Pavlem Střelečkem – posouzení technického stavu FVE Saša - Sun s.r.o. a Zdeněk - Sun s.r.o. ke dni 31. 12. 2010

Znalec uvádí ve svém znaleckém posudku tyto závěry:

Na základě všech znalci zjištěných informací posuzované FVE Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly ke dni 31. 12. 2010 připojitelné do sítě (do lokální distribuční soustavy) a splňovaly k tomuto datu veškeré technické podmínky k vydání licence na výrobu elektrické energie.

Současný technický stav posuzovaných FVE Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. odpovídá všem požadavkům pro splnění technických podmínek pro výkon licencované činnosti.

Hodnocení výchozí revizní zprávy (NN) ze dne 1. 12. - 6. 12. 2010 vypracované revizním technikem p. Vladimírem Čimperou, uvedené v kapitole 1.1. v seznamu výchozích revizních zpráv jako a) a b) a dále v kapitole 1.2 v seznamu výchozích revizních zpráv jako a) a b), jsou bez závad, splňují všechny legislativní náležitosti.

"; elseif ($_GET["popup"]=="2"): ################################################################## # posudek 2 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 7/2013 ze dne 4. 7. 2013 zpracovaný soudním znalcem Ing. Květoslavem Mikulenkou – technické posouzení FVE Saša - Sun, Zdeněk - Sun

Na základě prostudování spisových materiálů a šetření na místě FVE Saša - Sun s.r.o. a Zdeněk - Sun s.r.o. dospěl znalec k těmto skutečnostem:

Na základě těchto skutečností dospěl znalec k závěru že FVE Saša - Sun s.r.o. a FVE Zdeněk - Sun s.r.o. byly k datu 31. 12. 2010 schopny bezpečného provozu, fotovoltaické elektrárny byly ve zkušebním provozu a splňovaly požadavky na bezpečnost práce, to znamená, že obě FV elektrárny Saša - Sun s.r.o. a FVE Zdeněk - Sun s.r.o. byly ve vyhovujícím technickém stavu a bylo je možné provozovat.

"; elseif ($_GET["popup"]=="3"): ################################################################## # posudek 3 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 24/14 ze dne 11. 12. 2014 zpracovaný soudním znalcem Jiřím Fialou k okruhu otázek pro FVE Zdeněk - Sun a Saša – Sun

V souladu s obsahem odpovědí na znalecký úkol a s odvoláním na závěrečné závazné stanovisko znalce, znalec dospěl k následujícímu závěru:

Zjištěné nedostatky pracovníků ERÚ ve dnech 20. 12. 2010 a 31. 12. 2010 jsou dle názoru znalce z odborného hlediska irelevantní a v žádném případě tyto „závady“ nemohly mít vliv na bezpečnost a provozuschopnost FVE.

"; elseif ($_GET["popup"]=="4"): ################################################################## # posudek 4 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 4/15 ze dne 5. 2. 2015 zpracovaný soudním znalcem Jiřím Fialou (konzultant Ing. Michal Kříž) k okruhu otázek pro FVE Zdeněk - Sun a Saša - Sun.

Znalec ve svém závěrečném stanovisku tohoto znaleckého posudku uvádí následující:

Ve vztahu k protokolům a fotodokumentaci ERÚ poznamenávám, že v listopadu a prosinci roku 2010, kdy se FVE dokončovaly, docházelo prakticky denně ke klimatickým změnám na těchto stavbách.

Denně docházelo současně s ohledem na cílový termín zprovoznění i k technickým změnám postupného dokončování výstavby, odstraňování následků vandalizmu, případně postupnému doplňování nedokončených částí stavby.

Z uvedeného důvodu nelze pořízené snímky ERÚ považovat bez pořízeného data za použitelné pro zhodnocení zprovozněné části FVE a zejména pak pro zhodnocení stavu dokončenosti části připojené k distribuční soustavě.

Žádný znalec v této době roku 2010 na stavbě nebyl, stavbu neviděl a stanoviska z protokolů ERÚ lze pokládat jen za naprosto irelevantní.

Použití těchto stanovisek pro hodnocení uvedeného zařízení v provozu, by bylo možné označit jako spekulativní.

Lze však potvrdit, že od připojení FVE (prosinec 2010) k distribuční síti FVE pracují zcela bez závad 4 roky bezpečným způsobem.

"; elseif ($_GET["popup"]=="5"): ################################################################## # posudek 5 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. FEI-VŠB TU Ostrava-16/2015 ze dne 25. 3. 2015, který vypracoval znalecký ústav Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské – Technická univerzita Ostrava

Na podkladě zvolené metodiky provedl znalecký ústav podrobné znalecké zkoumání a hodnocení, v předmětné věci FVE Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. v časové posloupnosti dílčích kroků, a konstatoval:

Stávající trestní řízení se z technického hlediska soustřeďuje výlučně na zpochybňování revizní zprávy Vl. Čimpery v souvislosti s tím, že výrobny nebyly ke dni jejího vystavení dokončeny, což je ze znaleckého pohledu irelevantní, neboť tato revize tvoří nevýznamnou část činnosti v rámci výstavby FVE a její kompletace.

Je však nezpochybnitelné, že výrobny – FVE Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly v inklinované době v povoleném zkušebním provozu, během kterého je možné a dokonce nutné provádět řady operací, které směřují k optimalizaci výroby elektrické energie.

Rozhodujícím kritériem není dostavěnost výroben FVE „do posledního šroubku“, ale jejich bezpečnost, kterou potvrzují tyto skutečnosti:

To znamená, že výrobny byly provozuschopné a bezpečné.

Uvedené fotovoltaické elektrárny-výrobny, označené Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly prokazatelně ve zkušebním provozu, který byl zahájen prvním připojením k distribuční soustavě dne 22. 12. 2010, a splňovaly všechny zákonné podmínky, stanovené energetickým zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami, splňující zásady spolehlivého a bezpečného připojení výroben FVE k elektrizační soustavě na úrovni vn, o provozním napětí 22 kV, k rozhodnému dni 31. 12. 2010.

"; elseif ($_GET["popup"]=="6"): ################################################################## # posudek 6 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 1884/12/2015 - aktualizace ze dne 30. 3. 2015 posudku č. 1670 -0806/13 ze dne 26. 8.2013, zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. – náklady na odstranění nedostatků FVE Saša - Sun citovaných v protokolu ERU ze dne 20. 12. 2010

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Z vyčíslení nákladů na odstranění nedostatků z protokolu ERU k 20. 12. 2010 plyne, že nedostatky byly odstranitelné velmi malým počtem pracovníků v období od 20. 12. 2010 do 31. 12. 2010.

Zhotovitel tohoto znaleckého posudku provedl aktualizaci znaleckého posudku č. 1670-0806/13 a neshledal důvody pro změny úvěrů v něm uvedených.

Náklady na odstranění Nedostatků uvedených v protokolu ERÚ ze dne 20. 12. 2010 činí po zaokrouhlení 34 tis. Kč a představují 0,0068 % nákladů na pořízení celé FVE (bez hodnoty pozemků)

Na základě všech znalci zjištěných informací posuzované fotovoltaické elektrárny Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly ke dni 31. 12. 2010 připojitelné do sítě (do lokální distribuční soustavy).

"; elseif ($_GET["popup"]=="7"): ################################################################## # posudek 7 ############ ################################################################## echo "

znalecký posudek č. 1885/13/2015 - aktualizace ze dne 30. 3. 2015 posudku č. 1671 -0807/13 ze dne 26. 8. 2013 zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. – náklady na odstranění nedostatků FVE Zdeněk - Sun citovaných v protokole ERU ze dne 20. 12. 2010

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Z vyčíslení nákladů na odstranění nedostatků z protokolu ERU k 20. 12. 2010 plyne, že nedostatky byly odstranitelné velmi malým počtem pracovníků v období od 20. 12. 2010 do 31. 12. 2010.

Zhotovitel tohoto znaleckého posudku provedl aktualizaci znaleckého posudku č. 1671-0807/13 a neshledal důvody pro změny úvěrů v něm uvedených.

Náklady na odstranění nedostatků uvedených v protokolu ERÚ ze dne 20. 12. 2010 činí po zaokrouhlení 21 tis. Kč a představují 0,0037 % nákladů na pořízení celé FVE (bez hodnoty pozemků)

Nepatrná výše těchto nedostatků v poměru k nákladům na pořízení celé FVE podle názoru zpracovatele tohoto posudku doplňuje správnost části a) závěru z posudku Ing. Pavla Střelečka č. 02- 13-2013. Na základě všech znalci zjištěných informací posuzované fotovoltaické elektrárny Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly ke dni 31. 12. 2010 připojitelné do sítě (do lokální distribuční soustavy).

"; elseif ($_GET["popup"]=="8"): ################################################################## # posudek 8 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 1886/14/2015 – aktualizace 30. 3. 2015 posudku č. 1813/71 ze dne 19. 8. 2014 zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. - náklady na odstranění nedostatků FVE Saša - Sun citovaných v protokolu ERU ze dne 31. 12. 2010

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Pracnost na odstranění nedostatků z protokolu ERU je menší než týdenní pracovní doba tří pracovníků.

Zhotovitel tohoto znaleckého posudku provedl aktualizaci znaleckého posudku č. 1813/71/2014 a neshledal důvody pro změny úvěrů v něm uvedených.

Náklady na odstranění Nedostatků uvedených v protokolu ERÚ ze dne 31. 12. 2010 činí po zaokrouhlení 31 tis. Kč a představují 0,0063 % nákladů na pořízení celé FVE (bez hodnoty pozemků).

Podle nepatrného podílu nákladů na odstranění nedostatků, v porovnání s náklady na pořízení celé FVE (0,0063 %), zpracovatel znaleckého posudku považuje z ekonomického hlediska FVE Zdeněk - Sun s.r.o. k 31. 12. 2010 za dokončenou.

"; elseif ($_GET["popup"]=="9"): ################################################################## # posudek 9 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 1887/15/2015 aktualizace 30. 3. 2015 posudku č. 1814/72 ze dne 19. 8. 2014 zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. - náklady na odstranění nedostatků FVE Zdeněk - Sun citovaných v protokolu ERU ze dne 31. 12. 2010

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Zhotovitel tohoto znaleckého posudku provedl aktualizaci znaleckého posudku č. 1814/72/2014 a neshledal důvody pro změny závěrů v něm uvedených.

Náklady na odstranění nedostatků uvedených v protokolu ERÚ ze dne 31. 12. 2010 činí po zaokrouhlení 21 tis. Kč a představují 0,0037 % nákladů na pořízení celé FVE (bez hodnoty pozemků).

Podle nepatrného podílu nákladů na odstranění nedostatků, v porovnání s náklady na pořízení celé FVE (0,0037 %), zpracovatel znaleckého posudku považuje z ekonomického hlediska FVE Zdeněk - Sun, s.r.o. k 31. 12. 2010 za dokončenou.

"; elseif ($_GET["popup"]=="10"): ################################################################## # posudek 10 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 588 ze dne 16. 4. 2015 zpracovaný Ing. Vladimírem Šefrnou, CSc.,MBA – posouzení stavu FVE Saša - Sun a Zdeněk - Sun v době prováděné kontroly na základě pořízeného filmového dokumentu

Znalec došel k tomuto závěrečnému stanovisku:

"; elseif ($_GET["popup"]=="11"): ################################################################## # posudek 11 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 07-08-2015 z 20. 4. 2015 zpracovaný soudním znalcem Ing. Jiřím Táborským, který spolupracoval s konzultanty, a to s prof. Ing. Josefem Tlustým, CSc., Ing. Vladimírem Šefrnou, CSc., MBA. a Doc. Ing. Františkem Čermákem, CSc. - posouzení k okruhu otázek obnovitelné zdroje elektrické energie FVE provozovatele Saša - SUN a Zdeněk – SUN

Dle prostudování podkladových materiálů a dalších získaných informací je možno konstatovat, že výše popsaný technický stav ve znaleckém posudku odpovídal a do současnosti (termínu místního ohledání) odpovídá předložené projektové dokumentaci FVE Saša – Sun a FVEW Zdeněk - Sun. Znalec konstatuje, že dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí, že byla FVE ke dni 31. 12. 2010 po technické stránce celkově bezpečná, provozuschopná. Předložená revizní zpráva a další související revizní zprávy svým obsahem a rozsahem odpovídají ČSN 33 1500 a 33 2000-6. Naměřené hodnoty odpovídají bezpečným hodnotám pro provoz elektrických zařízení.

Dle prostudování podkladových materiálů je možno konstatovat, že uvedené FVE byly ke dni 31. 12. 2010 připojeny do lokální distribuční soustavy provozovatele společnosti ACTHERM spol. s r.o. a to prvním paralelním připojením k lokální distribuční soustavě dnem 22. 12. 2010, z čehož je jednoznačné, že po technické stránce byly připojitelné.

Dle prostudování podkladové literatury a místního šetření znalec konstatuje, že prováděné prohlídky pracovníky ERÚ neměly vypovídající schopnost a tudíž nemohly být nástrojem pro rozhodování pro udělení licence.

Znalci nejsou známé studijní obory, zkušenosti a odborná praxe osob provádějících kontroly ERÚ. Znalec se podle svých zkušeností považuje za osobu dostatečně odborně znalou v dané oblasti. Podle zkušeností znalce pro posouzení dokumentů z kontrol ze dne 8. 12. 2010, 20. 12. 2010 a 31. 12. 2010, byly tyto zpracovány velmi neodborně, bez dostatečných technických znalostí. Osoby provádějící kontrolu, neměli k dispozici potřebné dokumenty pro provádění kontroly, což je zejména projektová dokumentace, stavební deníky, revizní zprávy NN DC, NN AC, VN. Dále mj. neprováděli kontrolu na předávacím místě VN/VVN (rozvodna ACTHERM). Znalec sám by si netroufl vyjádřit na základě několikahodinové kontroly tak závažné závěry, tak jak je uvedli kontrolující osoby. Sám by si jistě ke kontrole přizval i odborné orgány státní správy minimálně místně příslušný Inspektorát práce a orgán TIČR, případně znalce v oboru. Takto znalec považuje jejich zjištění za nesouvislou a neodbornou snůšku nerelevantních slov.

"; elseif ($_GET["popup"]=="12"): ################################################################## # posudek 12 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 283/2015- ze dne 20. 5. 2015 zpracovaný znalcem Doc. Ing. Jiřím Plchem, CSc. – posouzení relevance činností a závěrů kontrolního orgánu ERÚ

Znalec uvádí tyto závěry:

V důsledku irelevantního postupu pracovníků ERÚ, při ohledání věci nemovité - energetické výrobny FVE Saša SUN, s.r.o. a Zdeněk SUN, s.r.o., se z technického hlediska soustředili výlučně na zpochybňování revizní zprávy VI. Čimpery, a nepodali objektivní informaci o tom, zda energetické zařízení má technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám, jak požaduje energetický zákon.

Ze zjištění pracovníků ERÚ ze dne 20. 12. a 31. 12. 2010, nevyplývají žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly potřebu vydání nových revizních zpráv, protože na elektrická zařízení - výrobky, spadajících do právní působnosti Směrnice evropského paramentu a Rady ( 2006/95/ES) - elektrická zařízení určená pro provoz a používání v určitých mezích napětí - do 1 kV střídavých (střídače) a do 1.5 kV stejnosměrných (fotovoltaické panely), které procházejí procesem posuzování shody a je tak u těchto výrobků splněn požadavek na bezpečnost osob, majetku (ze zákona), se výchozí revize neprovádějí.

Konečně je nutné zdůraznit, že ze znaleckého pohledu, nelze v žádném případě z podaných revizních zpráv Vl. Čimpery ze dne 5. a 6. 12. 2010, odvodit primární příčinnou souvislost s licencí na výrobu elektrické energie obou výroben, a že rozhodujícím kriteriem je splnění technických požadavků, vyplývajících z energetického zákona, což bylo prokázáno:

"; elseif ($_GET["popup"]=="13"): ################################################################## # posudek 13 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. BP2015-01 ze dne 25. 5. 2015 zpracovaný soudním znalcem Ing. Bc. Miroslavem Valtou, MBA a Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M - zajištění BOZP a PO koncem roku 2010

Znalec na podkladě podrobného provedeného znaleckého zkoumání a hodnocení předmětné věci dospěl k těmto závěrům:

Znalec uvádí, že v odstavci 3, přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních je uvedeno, že u vyhrazeného elektrického zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které znalec vyjmenovává.

Toto osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušeného druhu a rozsahu vydaného organizací státního odborného dozoru, kterou je dle §1, zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, právnická osoba zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí k výkonu státního odborného dozoru.

Na stanovených výrobcích, mezi které se řadí také fotovoltaické panely a invertory neboli střídače není nutné provádět samostatně výchozí revizi, protože jejich bezpečnost byla prověřena výrobcem na základě prohlášení o shodě.

V žádném právním předpise ani české technické normě, relevantní k provádění výchozích revizí, tedy není implicitně nařízena podmínka, v jakém technickém stavu z hlediska kompletnosti instalace musí být revidované vyhrazené elektrické technické zařízení (fotovoltaická elektrárna), aby bylo možné výchozí revizi na tomto zařízení (fotovoltaické elektrárně) řádně provést, protože primárně výchozí revize slouží k ověření technického stavu zařízení z hlediska bezpečnosti a tyto revize mohou být prováděny po částech během výstavby.

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA TEDY NENÍ OVĚŘENÍM KOMPLETNOSTI INSTALACE DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ALE OVĚŘENÍM JEJÍ BEZPEČNOSTI.

Primárním účelem revize elektrických zařízení ve smyslu kapitoly 1, ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení, je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti.

Jako dílčí závěr k výchozím revizím zprávám REA 158/2010 a REA 159/2010 znalec uvádí, že obě sporné výchozí revizní zprávy vypracované revizním technikem Vladimírem Čimperou uvádí stav pouze terciárních a kvartálních DC/AC nízkonapěťových (do 1000V) částí obou FVE ke dni vypracování zpráv, přičemž zprávy obsahují všechny náležitosti dle platného legislativního rámce.

Jako dílčí závěr k textovým částem protokolů ERÚ ze dne 20. 12. 2010 znalec uvedl, že

Výchozí revize elektrických zařízení FVE Saša - SUN s.r.o., a FVE Zdeněk - SUN s.r.o., provedené revizním technikem Vladimírem ČIMPEROU, ve smyslu kapitoly 1, ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení, ve dnech 2. - 6. 12. 2010, ověřili jejich stav z hlediska bezpečnosti.

Na základě prostudování spisového materiálu není možné objektivně dovodit, že k uvedeným datům fotovoltaické elektrárny Saša - Sun a Zdeněk - Sun v Chomutově nebyly schopné bezpečného provozu vzhledem k faktu, že oprávněný revizní technik Vladimír ČIMPERA ve dnech 2. - 6. 12. 2010, tedy termínu provedení výchozí revize vyhodnotil, že elektrické instalace jsou z hlediska bezpečnosti v rozsahu revize schopny bezpečného provozu

Z fotodokumentace a videozáznamů, které jsou součástí protokolů o zajištění důkazů o ohledání věci nemovité ze dne 20. prosince 2010, Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, č.j. 13916-13/2010-ERU a č.j. 13917-13/2010-ERU ani z protokolů o zajištění důkazů o ohledání věci ze dne 31. prosince 2010 Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, č.j. 13916-/2010-ERU a č.j. 13917-/2010-ERU, není možné objektivně dovodit to, že instalovaná zařízení v době vypracování revize nebyla schopna bezpečného provozu a to i vzhledem k faktu, že spisový materiál vedený u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 7/2013 obsahuje, mimo jiné, dokumenty, dokladující vandalismus a krádeže panelů, střídačů a kabeláže, v době od provedení výchozích revizí (5. a 6. 12. 2010) po oba termíny kontrol ERÚ (20. a 31. 12. 2010).

Nařízení provedení nové výchozí revize na základě zjištěných nedostatků 20. 12. 2010 nebylo, dle stanoviska znalce, ze strany ERÚ opodstatněné. Výchozí revize deklarují stav instalace k datu provedení revize a samotný rozpor zjištěného stavu instalace ještě nezakládá právo správnímu orgánu usuzovat na jejich neplatnost.

Protokol o mimořádné revizi elektrických zařízení do 1000V - 'FVE Zdeněk - Sun s.r.o.', Ev.č.: 533/2010, provedené ve dnech 28. - 29. 12. 2010; revizním technikem Liborem Hanákem, osvědčení ITI: 6547/9/10/R-EZ-E2/A, obsahuje všechny údaje požadované právními předpisy a normovými hodnotami popsanými výše v tomto posudku.

Revize probíhala podle protokolu o revizi, viz spisová strana č. 2261, ve dvou dnech, 28. - 29. 12. 2010 a revizní technik tedy měl dostatek času k provedení všech úkonů uvedených v protokole o revizi.

Při zpracování znaleckého posudku došel znalec k názoru, že úředníci ERÚ nebyli, vzhledem k dosažené odborné způsobilosti, schopni kvalifikovaně rozhodnout o relevanci výchozích revizních zpráv. Nekvalifikovaný postup úředníků ERÚ spatřuje, mimo jiné v tom, že výchozí revizní zprávy elektrických zařízení do 1000V - 'FVE Saša - Sun s.r.o.', Ev. č.: REA 158/2010, ze dne 5. 12. 2010 a 'FVE Zdeněk - Sun s.r.o.', Ev. č.: REA 159/2010, ze dne 6. 12. 2010 (obě vypracované revizním technikem Vladimírem Čimperou, osvědčení ITI: 6866/5/09/R-EZ-E2/A, oprávnění ITI: 12693/5/04/EZM, O,R,Z-E2/A), považovali mylně za výchozí revizní zprávy celé instalace FVE, přičemž výše zmiňované zprávy vyhodnocují z hlediska funkčního stavu pouze cca 1/4 elektroinstalace na každé FVE (kvartální stupně).

"; elseif ($_GET["popup"]=="14"): ################################################################## # posudek 14 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 152-06/2015 ze dne 1. 6. 2015 zpracovaný znaleckým ústavem PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. – dokončenost FVE Saša - Sun s.r.o. a Zdeněk - Sun s.r.o.

Znalecký ústav došel k těmto závěrům:

Celkové náklady na výstavbu FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun byly 496.739.553,- Kč a 557.021.153,- Kč.

Z ekonomického pohledu, při posouzení podílu na celkových upravených nákladech na výstavbu FV elektráren jsou Hlavními komponenty FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun solární panely, transformátory, střídače, ocelové konstrukce pro montáž solárních panelů a komponenty vysokonapěťové a nízkonapěťové sekce.

Na základě dostupných dokumentů vznikly náklady vztahující se k těmto komponentům před 31. prosincem 2010. Pouze u dodávky a montáže rozvaděčů trafokiosků FV elektrárny Saša - Sun ve výši 2.600.000,- Kč a konečné faktury od společnosti ROSS za dodávku a montáž komponent a elektrorozvodů na obě FV elektrárny ve výši 5.983.236,- Kč není z dostupné dokumentace možné určit, kdy byly dodávky předány a práce provedeny.

Z ekonomického hlediska byla výstavba FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun k 31. prosinci 2010 dokončena z 99 %. Výpočet a náš přístup je uveden v odstavci 156 až 162 v Kapitole 8 Shrnutí našich závěrů v Kapitole 6 tohoto posudku

K tomuto datu Saša - Sun a Zdeněk - Sun aktivovaly FV elektrárny ve svých hlavních účetních knihách. To znamená, že převedly kapitalizované náklady na stavbu FV elektráren z nedokončeného majetku do dokončených investic. Účetním kritériem pro aktivaci majetku je připravenost majetku k jeho zamýšlenému použití.

Dokončenost FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun je možno také dokumentovat jejich schopností vyrábět elektřinu. Od 1. ledna 2011 obě FV elektrárny vyrábějí elektřinu pravidelně.

Faktury datované v roce 2011, u kterých není možné z dostupné dokumentace určit, zda se týkaly dokončení FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun nebo odstraňování drobných vad nebránících provozu a optimalizaci, jsme z důvodu opatrnosti zahrnuli do roku 2011. Výše těchto faktur odpovídá 1 % nákladů na výstavbu FV elektráren.

"; elseif ($_GET["popup"]=="15"): ################################################################## # posudek 15 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek ze dne 4. 6. 2015 zpracovaný soudním znalcem Ing. Milanem Tomešem, CSc. – stanovisko k revizním zprávám elektrické instalace FVE Saša - Sun a FVE Zdeněk - Sun.

Závěr znalce v tomto znaleckém posudku je:

Výchozí revizní zprávy elektrické instalace FVE Saša - Sun a Zdeněk - Sun revizního technika Vl. Čimpery ze dne 5. 12. 2010 a 6. 12. 2010 jsou řádným doložením splnění technických předpokladů ve smyslu ust. § 9 vyhlášky č.426/2005 Sb. (technické předpoklady).

Podle zákona č. 458/2000 Sb. a jeho doplnění 2008 - 2011 jsou stanoveny podmínky pro udělení licence z technické stránky

Nalezené nedostatky ze strany ERÚ byly při kontrolách obou FVE provozního charakteru v důsledku prováděné optimalizace zapojení komponentů nebo vznikly až po provedení revizí v důsledku vandalismu a měly zanedbatelný dopad na celkový skutečný výkon FVE Saša - Sun a FVE Zdeněk - Sun. Dále tyto kontroly nemají průkaznou hodnotu, protože byly časově irelevantní k provedeným revizím elektrické instalace.

Z výše uvedených důvodů je znalec přesvědčený, že licence na obě výrobny byly vydány oprávněně a nelze zpochybňovat jejich platnost.

Znalec dále prokázal, že FVE Zdeněk - Sun i FVE Saša - Sun byly již v etapě optimalizace funkční, dokonce již i ve 12/2010.

"; elseif ($_GET["popup"]=="16"): ################################################################## # posudek 16 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 1911/39/2015 ze dne 2. 7. 2015 zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. – porovnání závěrů znaleckého posudku č. 152-06/2015 ze dne 1. června 2015, který zpracoval znalecký ústav PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. se závěry znaleckých posudků č. 1886/15/2015 a č. 1887/15/2015 zpracované znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. a vyjádření se k vlivu informací uvedených v dokumentu s názvem „Inventarizace dodávek a montáž FVE Saša Sun, Zdeněk Sun“ ze dne 23. 11. 2010, 30. 11. 2010 a 4. 12. 2010.

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Ačkoliv se znalecký posudek č. 152-06/2015 ze dne 1. června 2015 zpracovaný znaleckým ústavem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. primárně zabývá odpověďmi na jiné otázky, než znalecké posudky č. 1886/15/2015 a č. 1887/15/2015 (oba ze dne 30. 03. 2015) zpracovaných znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. (rozdíly, resp. doplnění zjištění, která s rozdílností zadání těchto posudků plynou, jsou blíže popsány v kapitole 2.1.2 Zjištěný stav), lze s ohledem na skutečnosti uvedené výše v rámci kapitoly 2.1.2 Zjištěný stav konstatovat, že závěry znaleckého posudku č. 152- 06/15 ze dne 1. června 2015 zpracovaného znaleckým ústavem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. jsou v souladu se závěry znaleckých posudků č. 1886/15/2015 a č. 1887/15/2015 zpracovaných znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o.

Informace uvedené v dokumentech „Inventarizace dodávek a montáží FVE Saša - Sun, Zdeněk - Sun“ ze dne 23. 11. 2010, 30. 11. 2010 a 04. 12. 2010 nemají na závěry uvedené ve znaleckých posudcích dříve zpracovaných znaleckým ústavem PROSCON s.r.o. žádný vliv.

"; elseif ($_GET["popup"]=="17"): ################################################################## # posudek 17 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 12/15 ze dne 22. 6. 2015 zpracovaný soudním znalcem Jiřím Fialou (konzultant Ing. Michal Kříž) - stanovisko znalce k některým otázkám revizí elektrických zařízení.

Znalec uvádí tyto závěry:

Obžaloba uvádí, že výchozí revizi revidovaného zařízení je možno provést v době, kdy je toto zařízení dokončeno a zároveň uvádí, že výchozí revizní zprávy měly být vyhotoveny až poté, co byly dokončeny. Zde se jedná zřejmě o nepochopení problematiky postupu výstavby a zprovozňování fotovoltaických elektráren.

Revizní zprávy Vladimíra Čimpery ze dne 5. a 6. 12. 2010 nejsou revizními zprávami na celé FVE. V případě FVE Zdeněk - Sun a FVE Saša - Sun bylo postupně prováděno více samostatných revizí, které v souhrnu tvoří jakýsi celek ověřující celkovou bezpečnost elektroinstalace. Proveditelnost těchto samostatných revizí je nutno hodnotit u každé z provedených revizí zvlášť.

Obžaloba odkazuje na normy ČSN 33 1500:1990 a ČSN 33 2000-6:2007. Článek 2.5 normy ČSN 33 1500:1990 sice stanovuje, že: Výchozí revizi elektrických zařízení, která se sestavují na místě jejich uvedení do provozu z části, je možno provádět po částech. Na částech elektrických zařízení, jejichž stav byl ověřen a doložen dokladem podle č. 2.1 se výchozí revize samostatně neprovádí. Doklady o provedených zkouškách jednotlivých částí elektrických zařízení jsou podkladem pro provedení výchozí revize celého elektrického zařízení, avšak jak vyplývá z citované části normy ČSN 33 1500:1990, revize elektrického zařízení je možno provádět po částech, přitom není nutné čekat na dokončení celého díla.

Revidovaným zařízením v případě revizí Vladimír Čimpery nebyla a ani nemohla být celá FVE, ale pouze nízkonapěťové kabelové obvody. Obžaloba přisuzuje revizním zprávám Vladimíra Čimpery ze dne 5. a 6. 12. 010 nesprávně význam výchozích a primárních revizních zpráv celé FVE, které měly být provedeny po dokončení celé FVE. To je, jak bylo uvedeno, mylná představa. Vladimír Čimpera navíc ani nedisponuje oprávněním k provádění revizí vysokého napětí.

Z citovaných norem nevyplývá povinnost provést revizi Vladimírem Čimperou revidovaných nízkonapěťových obvodů až po dokončení celé FVE.

Proveditelnost revize v případě obou FVE souvisí s dokončením té části elektroinstalace, která byla revidována. Vladimír Čimpera neprováděl souhrnnou výchozí revizi, která by revidovala celou elektroinstalaci, ale pouze revizi izolačních odporů nízkonapěťových obvodů.

Revizní technik tuto revizi mohl provést v době, kdy to bylo fakticky možné, tedy v době položení revidovaných kabelů (nemusel vyčkat jejich zapojení).

V době kdy Vladimír Čimpera revize prováděl, zařízení nebylo pod napětím, neboť stále nebylo připojeno do sítě provozovatele lokální distribuční soustavy. Vladimír Čimpera tak nemohl revizi ve dnech 1. 12. 2010 - 4. 12. 2010, resp. 2. 12. 2010 - 5. 12. 2010 pod napětím provádět.

Taková skutečnost odpovídá obsahu revizních zpráv Vladimíra Čimpery, dle kterého revizní technik v rámci těchto revizí měřil pouze izolační stavy revidovaných kabelů. Měření izolačních stavů kabelů probíhá ve stavu, kdy kabel není pod napětím a je odpojen od zařízení.

Vladimír Čimpera tedy revize provedl v rozsahu, ve kterém byly v dané době proveditelné (měření izolace).

Doložení revizních zpráv bylo předpokladem pro první paralelní připojení ze strany provozovatele lokální distribuční soustavy. Povinnost doložit revizní zprávu provozovateli lokální distribuční soustavy jako předpoklad schválení výrobny vyplývá z pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS). Tyto jsou schvalovány ERÚ a navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy (PPPS).

PPDS jsou obecně závaznou normou, vymezující zásady a postupy, kterými se řídí vztahy mezi provozovatelem distribuční soustavy a všemi uživateli distribuční soustavy.

Jak je PPDS stanoveno, první paralelní připojení výrobny k síti je možné provést pouze na základě souhlasu provozovatele distribuční sítě. Součástí žádosti výrobce o první paralelní připojení výrobny k síti je zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zřízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti.

Z toho tedy vyplývá, že pro první paralelní připojení výrobny k síti bylo tedy nutné předložit nejen revizní zprávu nízkonapěťových obvodů (předmětné revizní zprávy Vladimíra Čimpery), ale i další revizní zprávy, zejména na vysokonapěťovou část FVE, což lze opět v souhrnu označit za výchozí revizní zprávu.

Revizi v rozsahu, ve kterém byla proveditelná (kontrola souladu s projektem, prohlídka, měření izolačních odporů), Vladimír Čimpera provedl jako předpoklad pro paralelní připojení.

Napěťové zkoušky a měření impedancí Vladimír Čimpera neprováděl a v dané době provádět nemohl. To však není nedostatkem jeho revizních zpráv, když takové skutečnosti nemohl a nemusel revizní technik před uvedením obvodů pod napětí revidovat. Jeho revize, resp. jejich správnost je nutno hodnotit s ohledem na jejich obsah – tedy zda mohly být měřeny izolační odpory kabelů (toto měření se provádí bez napětí).

Dle podkladů, se kterými se znalec seznámil ve spise, byly impedance změřeny po uvedení do výroben pod napětí po prvním paralelním připojení. Skutečnost, že je již neměřil Vladimír Čimpera, je irelevantní. Revize elektroinstalace na FVE Zdeněk - Sun a FVE Saša - Sun provádělo více revizních techniků vždy v části elektroinstalace, která byla dokončena a v rozsahu, který byl možný (pod napětím či bez napětí)

Předmětem revize Vladimíra Čimpery bylo kromě kontroly projektu a vizuální prohlídky revidovaných obvodů dále měření izolačních odporů na revidovaných kabelech vedoucích do/z rozvaděčů. Proveditelnost revize tedy souvisí pouze a jen se skutečností, zda se tyto revidované kabely nacházely na revidovaném místě ve dnech 1. 12. 2010 - 4. 12. 2010 (FVE Saša), resp. 2. 12. 2010 – 5. 12. 2010 (FVE Zdeněk)

Proveditelnost revize Vladimíra Čimpery vůbec nesouvisí s osazením a propojením solárních panelů či zaházením výkopů. Tyto skutečnosti jsou pro revizi Vladimíra Čimpery irelevantní. Solární panely ani vodivé DC kabely na panelech nejsou předmětem revize. Visící a nepropojené kabely zjištěné kontroly ERÚ nemají s proveditelností revizí Vladimíra Čimpery žádnou souvislost.

Stejně tak nezapojení měničů či rozvaděčů je irelevantní skutečností. Měření izolačních odporů se provádí ve stavu, kdy jsou kabely příslušného rozvaděče (měniče) odpojeny. Zjištění jakýchkoli nezapojených kabelů tedy není skutečností, která by zpochybnila proveditelnost revize Vladimíra Čimpery. Naopak tento stav, při kterém kabely nejsou zapojeny, odpovídá stavu, při kterém Vladimír Čimpera revizi v daném rozsahu mohl provést.

Pokud jde o údajně chybějící měnič, při revizi by tyto komponenty měly být osazeny. Jestliže byl dne 20. 12. 2010 zjištěn chybějící měnič, nemůže znalec takovou skutečnost hodnotit s ohledem na otázku proveditelnosti revize ve dnech 1. 12. 2010 - 4. 12. 2010 (FVE Saša), resp. 2. 12. 2010 – 5. 12. 2010 ( FVE Zdeněk), když revize byla provedena o 15 – 20 dní dříve, než ohledání.

Po provedení revize příslušných kabelů je možno komponenty (měniče) odinstalovat a osadit později podle potřeby. V rámci optimalizace a zkušebního provozu jsou takové manipulace s komponenty naprosto běžným jevem.

Na základě videozáznamu a fotografií pořízených kontrolory ERÚ nelze dovodit neproveditelnost revize Vladimíra Čimpery ve dnech 1. 12. 2010 - 4. 12. 2010 (FVE Saša), resp. 2. 12. 2010 - 5. 12. 2010 (FVE Zdeněk).

"; elseif ($_GET["popup"]=="18"): ################################################################## # posudek 18 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. FEI – VŠB TU Ostrava 18/2015-Sok ze dne 30. září 2015, který vypracoval znalecký ústav Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské – Technická univerzita Ostrava – Revizní znalecký posudek – účelem je znalecké posouzení a hodnocení všech závěrů z podaných znaleckých posudků a rozhodných skutečností z ryze technické stránky věci.

Ve věci výroben FVE Saša SUN, s.r.o. a Zdeněk SUN, s.r.o. v k.ú. Chomutov byly předloženy znaleckému ústavu tyto podané znalecké posudky:

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Předložené znalecké posudky mají obsahovou úplnost a věcnou správnost, jejich zpracovatelé jsou na vysoké profesní úrovni.

Znalecký ústav se plně ztotožňuje se všemi uváděnými závěry a konstatuje jejich relevantnost v předmětné věci – výroben Saša SUN a Zdeněk SUN.

"; elseif ($_GET["popup"]=="19"): ################################################################## # posudek 19 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 76/44/2015 ze dne 11. října 2015, který zpracoval soudní znalec Richard Chalupa – stanovisko ke znaleckému posudku znalce Jiřího Fialy k provedeným revizím na FVE Saša Sun a Zdeněk Sun.

Platná právní úprava ani technický předpis (norma), která by explicitně stanovila, že revizní zprávy Vladimíra Čimpery měly být vyhotoveny až poté, co revidovaná zařízení byla zcela dokončena, neexistuje.

Technická úvaha st. zástupce v tomto bodu hodnocení týkající se skutečnosti, že … Revizní technik V. Čimpera vyhotovil nepravdivou revizní zprávu…ačkoliv FVE nebyly zdaleka dokončeny a byly ve výstavbě s tím, že výchozí revizi Energetického zařízení lze provést až po dokončení zařízení, je opět nesmyslná. Zcela irelevantní je pak i skutečnost, zda FVE je či není ve výstavbě a je nedokončená.

Vzhledem k rozdílnosti pohledu a názorů odborníků na zde uvedenou problematiku, kde si vzájemně protiřečí různé požadavky jednotlivých zúčastněných stran, jako například vydání licence s hotovou kompletní revizní zprávou, která prakticky nelze beze zbytku vykonat před připojením k distribuční soustavě, dále závislost připojení distributora elektrické energie právě na vydání licence, považuje způsob provádění revizí po částech jako v předmětném případě za správný až příkladný.

Jednotlivé úkony revize byly provedeny jako jedny z mála v souladu platných norem a předpisů.

Uvedení do provozu tak rozsáhlého elektrického zařízení, jakým FVE tohoto rozsahu bezesporu je, vyžaduje jistě zkušební provoz, který je určen především ke kontrole bezpečnosti a ověření bezchybné funkčnosti, případně k provedení nutných změn např. projektu, změny zapojení, přeskupení jednotlivých fotovoltaických panelů k optimalizaci výkonu atd.

Dle názoru znalce, vzhledem k jeho dosavadní praxí a zkušenostem v uvedené problematice, by každou fotovoltaickou výrobnu uváděl nejprve do zkušebního provozu a až následně vystavoval kompletní revize a dokumentaci skutečného provedení.

"; elseif ($_GET["popup"]=="20"): ################################################################## # posudek 20 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 10/2013 ze dne 12. září 2013, který vypracoval znalecký ústav Vysoké školy Báňské – technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky – ve věci odborného posouzení náležitostí revizních zpráv prokazujících bezpečnost energetického zařízení FVE Saša – Sun s.r.o., jakož i souvisejících otázek.

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Z předložených dokumentů, specifikovaných v kapitole 3, včetně dokumentů uvedených ve správních spisech sp. zn. LIC-13197/2010-ERU a sp. zn. OLP-03104/2011-ERU, vyplývá:

Znalecký ústav na základě odborného posouzení konstatuje, že revizní zprávy:

obsahují všechny náležitosti, které jsou vyžadovány právními předpisy, byly zpracovány řádně, prokazují ověření bezpečnosti, a tedy prokazují skutečnost, že revidovaný objekt (energetické zařízení) byl schopen provozu ke dni vypracování daných revizních zpráv.

"; elseif ($_GET["popup"]=="21"): ################################################################## # posudek 21 ############ ################################################################## echo "

Znalecký posudek č. 9/2013 ze dne 12. září 2013, který vypracoval znalecký ústav Vysoké školy Báňské – technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky – ve věci odborného posouzení náležitostí revizních zpráv prokazujících bezpečnost energetického zařízení FVE Zdeněk – Sun s.r.o., jakož i souvisejících otázek.

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Z předložených dokumentů, specifikovaných v kapitole 3, včetně dokumentů uvedených ve správních spisech sp. zn. LIC-13196/2010-ERU a sp. zn. OLP-03103/2011-ERU, vyplývá:

Znalecký ústav na základě odborného posouzení konstatuje, že revizní zprávy:

obsahují všechny náležitosti, které jsou vyžadovány právními předpisy, byly zpracovány řádně, prokazují ověření bezpečnosti, a tedy prokazují skutečnost, že revidovaný objekt byl schopen provozu ke dni vypracování daných revizních zpráv.

V této věci byly obhajobou předloženy i dvě odborná vyjádření. Přestože si je obhajoba vědoma, že se nejedná o znalecké posudky, považuje za podstatné se o nich zmínit. Jedná se o odborné vyjádření zpracované doc. Ing. Petrem Mastným, Ph.D. ze dne 3. 9. 2015 - k závěrům znaleckého posudku č. 12/15 p. Jiřího Fialy ze dne 22. 6. 2015 a analýzu právní úpravy týkající se připojování fotovoltaických elektráren k distribuční síti s ohledem na otázky míry dokončení elektrárny včetně komparace německé a české právní úpravy ze dne 15. 10. 2015, kterou zpracoval Philip Smitka, advokát, c/o Noerr, Na Poříčí 3a, Praha 1.

"; elseif ($_GET["popup"]=="22"): ################################################################## # posudek 22 ############ ################################################################## echo "

Odborné vyjádření k závěrům znaleckého posudku č. 12/15 p. Jiřího Fialy ze dne 22. 6. 2015 k některým otázkám revizí elektrického zařízení ze dne 3. 9. 2015 zpracované doc. Ing. Petrem Mastným, Ph.D.

Revizní zprávy vypracované Vladimírem Čimperou ve dnech 1. – 4. 12. 2010 a 2. – 5. 12. 2010 zpracovávaly pouze část týkající se slaboproudých rozvodů předmětných FVE (kontrola souladu s projektem, prohlídka a měření izolačních odporů na zařízení bez napětí). Tyto zprávy nelze považovat za Výchozí revizní zprávy. Na výrobně tohoto typu (FVE) jsou v průběhu výstavby vyhotoveny revizní zprávy jednotlivých částí elektroinstalace (silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody, datové rozvody a další v souladu s realizací a dokončením jednotlivých částí elektroinstalace), které následně v souhrnu tvoří celou Výchozí revizní zprávu.

Na základě vlastních zkušeností a odbornosti zpracovatel konstatuje, že závěry uvedené ve znaleckém posudku p. Jiřího Fialy č. 12/15 ze dne 22. 6. 2015 jsou zcela správné a plně se s těmito závěry ztotožňuji.

"; elseif ($_GET["popup"]=="23"): ################################################################## # posudek 23 ############ ################################################################## echo "

Analýza právní úpravy týkající se připojování fotovoltaických elektráren k distribuční síti s ohledem na otázky míry dokončení elektrárny včetně komparace německé a české právní úpravy ze dne 15. 10. 2015, kterou zpracoval Philip Smitka, advokát, c/o Noerr, Na Poříčí 3a, Praha 1.

Analýza, kterou zpracoval Philip Smitka, se zabývá otázkou, zda z hlediska českého práva existoval k 31. 12. 2010 pro udělení licence požadavek úplného dokončení fotovoltaické elektrárny jakožto díla bez veškerých vad a nedodělků, zda požadavek úplného dokončení fotovoltaické elektrárny vyplýval ze zákona, a to s ohledem na stanovení rozhodného dne pro určení sazby výkupního tarifu k 31. 12. 2010 z německé právní úpravy, a zda mohlo nečekané snížení výkupních cen na přelomu 2010/2011 porušit oprávněné očekávání investorů, kteří zahájili své projekty v důsledku jim slíbené výkupní ceny, a to zejména vzhledem k aktuální judikatury anglického vrchního soudu (High Court - Queenś Bench) ze dne 9. 7. 2014 a následné potvrzení tohoto rozsudku odvolacím soudem (Court of Appeal – Civil Division) ze dne 28. 4. 2015.

"; elseif ($_GET["popup"]=="24"): ################################################################## # posudek 24 ############ ################################################################## echo "

"; elseif ($_GET["popup"]=="49"): ################################################################## # vyjadreni 49 ############ ################################################################## echo "

Tiskové prohlášení

společností Saša - Sun s.r.o. a Zdeněk Sun s.r.o. k rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2016

V pátek dne 20. 5. 2016 rozhodl Krajský soud v Brně o zrušení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým byla udělena licence fotovoltaickým elektrárnám Saša - Sun a Zdeněk Sun.

Celá tato kauza je zapříčiněna nesprávným vyhodnocením závěrů zjištěných při prvním ohledání obou fotovoltaických elektráren dne 20. 12. 2010. Kontroloři ERÚ, kteří dne 20. 12. 2010 elektrárny kontrolovali, v důsledku vlastní neodbornosti, technické neznalosti a nesprávné úvahy vyhodnotili stav obou elektráren jako rozporný s revizními zprávami Vladimíra Čimpery a neumožňující udělení licence, aniž by poukázali na jeden jediný rozpor z šestnácti stránkovou revizní zprávou.

Krajský soud celé své páteční rozhodnutí postavil na tvrzení, že revizní zpráva vyhotovená na obě FVE revizním technikem Vladimírem Čimperou nebyla pravdivá, neboť elektrárny v době provádění revize nebyly zcela dokončeny a revizní technik tak nemohl vystavit řádnou revizní zprávu k celé FVE s tím, že revizní zprávy vyhotovil „od stolu“ jen podle projektové dokumentace

Soud zcela ignoroval skutečnost, že revizní technik Vladimír Čimpera byl stavbyvedoucím a zároveň osobou odpovědnou za dodávky elektrokomponentů na obě FVE, kdy na stavbě byl od jejího počátku každý den od rána do večera, tzn., že měl přehled o postupu výstavby, instalaci jednotlivých komponentů a prováděl průběžně revize.

Bezpečnost celých elektráren, tedy veškeré elektroinstalace, vyplývá z celkem 8 provedených revizí od různých revizních techniků na každé z nich. Spolu s revizními zprávami je osvědčením bezpečnosti elektráren také „prohlášení o shodě“ jednotlivých elektrokomponentů, např. solárních modulů, měničů, rozvaděčů, jističů a jiných, které díky tomuto prohlášení o shodě žádné revizi nepodléhají.

Je třeba zmínit, že od roku 2010 proběhla 3 „přezkumná řízení“ u obou FVE ukončená vydáním nové licence 17. 1. 2014 bez zjištění jakéhokoli pochybení.

Navíc Technická inspekce České republiky provedla v roce 2013 a 2014 revizi FVE, (kde byl brán zřetel rovněž na revizní zprávu Vladimíra Čimpery ze dne 5. 12. 2010 ev. č. REA 158/2010, resp. ze dne 6. 12. 2010, ev. č. REA 159/2010), jejímž předmětem byla kontrola bezpečnosti provozu po třech a čtyřech letech. TIČR nezjistil jakékoliv pochybení, když při tom porovnával projektovou dokumentaci, provozní řád, revizní zprávy atd. včetně ohledání FVE na místě – viz Stanovisko – inspekční zpráva TIČR ze dne 1. 7. 2013 po třech letech provozu.

V roce 2010 existoval na ERÚ obrovský legislativní chaos, kdy ani samotný ERÚ nevěděl, jakou revizní zprávu má vlastně po žadateli o licenci požadovat.

Právní zástupce obou společností předložil soudu řadu znaleckých posudků, zpracovaných špičkovými odborníky na oblast fotovoltaiky a elektrotechniky.

Všechny znalecké posudky, které byly soudu předloženy, a které soud ignoroval, dochází ve svých závěrech ke zjištění, že solární elektrárny Saša - Sun a Zdeněk - Sun byly ke dni udělení licence bezpečné a provozuschopné. Stejně tak tyto znalecké posudky potvrzují závěr, že nelze vyhotovit jednu revizní zprávu na celou kompletně dokončenou fotovoltaickou elektrárnu, ba naopak je nutno tyto revizní zprávy vyhotovovat postupně v průběhu výstavby FVE.

Navíc jak vyplývá ze znaleckého posudku, který zpracoval znalecký ústav PROSCON s.r.o., náklady na odstranění nedostatků uvedených v protokolech ERÚ ze dne 20. 12. 2010 (tedy ze dne první kontroly) činily po zaokrouhlení u FVE Saša – Sun částku 34 tis. Kč a představují 0,0068 % nákladů na pořízení celé FVE. U FVE Zdeněk – Sun pak částku 21 tis. Kč a představují 0,0037 % nákladů na pořízení celé FVE.

Stavební úřad povolil zkušební provoz už v listopadu 2010.

Již 22. 12. 2010 došlo k přifázování obou FVE do sítě (tzv. první paralelní připojení). Na základě paralelního připojení byly elektrárny způsobilé vyrábět a dodávat elektřinu do distribuční sítě. Po této skutečnosti již nic nebránilo udělení licence.

Dne 31. 12. 2010 ERÚ provedl kontrolu obou FVE za přítomnosti cca 25 odborníků (mimo jiné soudních znalců a zástupců financující banky), kdy neshledal žádné závady, které by měly vliv na vydání licence.

Obě společnosti se důrazně ohrazují proti způsobu, jakým Krajský soud vedl celý spor, když zcela ignoroval několik desítek důkazních návrhů právního zástupce obou společností.

Je smutné, že v rámci Evropské unie, kousek od našich FVE, je nainstalováno 80.000 MW fotovoltaických elektráren, když žádná pro svůj provoz nepotřebuje licenci, zatímco u nás bylo nutno pro 2.000 MW vydat 22 tisíc licencí. Jak je možné, že Evropská unie není schopna v tak závažné věci jako jsou obnovitelné zdroje sjednotit legislativu?

Zrušení licencí bude defacto znamenat to, že buldozery zlikvidují po 6 letech bezpečného a spolehlivého provozu práci stovek lidí.

Co chceme? Čisté obnovitelné zdroje, které se ale po dobu 6 let snaží justice kriminalizovat, nebo elektřinu ze zdrojů, které produkují statisíce tun jedů ničících zdraví milionů lidí?

"; elseif ($_GET["popup"]=="50"): ################################################################## # vyjadreni 50 ############ ################################################################## echo "

Vyjádření k trestnímu řízení ve věci udělení licencí ERÚ dvěma solárním elektrárnám v Chomutově v roce 2010

V pondělí 22. 2. 2016 byl po téměř dvouletém projednávání vynesen prvoinstanční rozsudek v kauze udělení licencí dvěma solárním elektrárnám Saša – Sun a Zdeněk – Sun.

Proti zcela nehoráznému výsledku procesu jsme se na místě odvolali. Od začátku celého procesu trváme na své nevině, během soudního jednání, které trvalo rok a půl, jsme vyvrátili všechna tvrzení a důkazy nesmyslné obžaloby. Jádro celé kauzy již od počátku spočívá v naprosté neznalosti technické problematiky týkající se fotovoltaických elektráren ze strany orgánů činných v trestním řízení, které podanou obžalobu postavily na technicky i právně irelevantních skutečnostech.

Udělování licencí solárním elektrárnám je z právního a zejména pak technického hlediska vysoce odbornou problematikou. Obžaloba byla postavena na banálních skutečnostech, kterými se snažila prokázat neoprávněnost udělení licence solárním elektrárnám Saša – Sun a Zdeněk – Sun.

Od počátku probíhajícího trestního řízení byla obžalobou zpochybňována zejména bezpečnost a dokončenost fotovoltaických elektráren Saša – Sun a Zdeněk – Sun, jako údajná překážka udělení licence k výrobě elektřiny v roce 2010.

Skutečností ovšem je, že fotovoltaické elektrárny Saša – Sun a Zdeněk – Sun byly ke dni udělení licence dne 31. 12. 2010 dokončeny a schopny bezpečného provozu.

V řízení bylo postupně vyhotoveno a provedeno více než 20 znaleckých posudků zpracovaných specializovanými odborníky na oblast fotovoltaiky a elektrotechniky, které ve shodě dokládají bezpečnost a dokončenost obou elektráren ke dni udělení licence. Tyto posudky byly v probíhajícím trestním řízení doloženy jako klíčové důkazy. Výčtem lze zmínit např. znalecké posudky akreditovaných znaleckých ústavů, kterými jsou Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, vč. specialistů z Vysokého učení technického v Brně a ČVUT Praha, znalecký ústav PricewaterhouseCoopers, s.r.o. Dále pak znalecké posudky fyzických osob, jejichž závěry mj. tyto uvedené vysoké školy (které jsou zároveň znaleckými ústavy) přezkoumaly a potvrdily.

V souhrnu všechny znalecké posudky, které byly u soudu předneseny, dochází ve svých závěrech ke zjištění, že solární elektrárny Saša – Sun a Zdeněk - Sun byly ke dni udělení licence bezpečné, provozuschopné.

Obě FVE jsou postaveny na ploše přes 30 ha, jsou tvořeny cca 70.000 kusů panelů, téměř 1.000 kusů měničů a desítkami km kabelů a dalšími zařízeními. Kontrola dne 20. 12. 2010 konstatovala několik desítek metrů nezahrnutých výkopů a to v době kdy panovaly mrazy mínus 15 stupňů a bylo více než 30 cm sněhu. Dále kontrola konstatovala nepropojené panely vzájemně mezi sebou v několika řadách. Důvodem nepropojení bylo riziko prasknutí jejich izolace či propojovacích konektorů při práci v takových klimatických podmínkách.

To, že obě fotovoltaické elektrárny byly po technické stránce provozuschopné již v roce 2010, prokazuje první paralelní připojení do sítě provozovatele lokální distribuční soustavy, které bylo provedeno již dne 22. 12. 2010. Na základě paralelního připojení byly elektrárny způsobilé vyrábět a dodávat elektřinu do distribuční sítě. Po této skutečnosti již nic nebránilo udělení licence.

Skutečnost, že licence byla udělena až dne 31. 12. 2010, tedy poslední den roku 2010, byla způsobena prodlevami na straně ERÚ, který nařídil opakovanou kontrolu obou elektráren právě na tento den. Licence však mohla být zcela oprávněně udělena již dříve. Tuto skutečnost však provozovatelé elektráren nemohli ovlivnit. Na fotovoltaických elektrárnách Saša – Sun a Zdeněk – Sun bylo v roce 2010 vyhotoveno celkem 17 revizních zpráv, které v souhrnu spolehlivě doložily bezpečnost obou elektráren. Navíc jednotlivé komponenty, ze kterých se obě elektrárny skládají (solární panely, měniče, rozvaděče, transformátory), jsou výrobky s prohlášením o shodě, které garantuje výrobce certifikací CE osvědčující bezpečnost, a žádné revizi tedy nepodléhají.

Bezpečnost a technickou způsobilost fotovoltaických elektráren nelze hodnotit laicky. Kontroloři ERÚ, kteří svými neodbornými závěry při kontrole obou elektráren zcela neodůvodněně spustili celý trestní proces, neměli k hodnocení bezpečnosti a technické způsobilosti elektráren požadované vzdělání ani kvalifikaci.

Na ERÚ panoval v roce 2010 chaos a zmatek v důsledku přetíženosti úřadu doprovázené nesystematickým a nekompetentním vedením. Licenční odbor úřadu nebyl schopen vést jednotlivá licenční řízení v základních zákonných mezích a lhůtách. Tato skutečnost je v odborných kruzích všeobecně známá. Přetíženost úřadu byla konstatována i v analýze společnosti Ernst & Young, s.r.o., kterou zpracovali Antonín Panák a Blahoslav Němeček, tedy vedoucí pracovníci ERÚ v roce 2010.

ERÚ a jeho pracovníci si navíc v roce 2010 přisvojili kompetence stavebního úřadu, kdy zcela neoprávněně hodnotili dokončenost a stavební stav fotovoltaických elektráren. Překročení a přisvojení si pravomocí ERÚ při rozhodování o licencích konstatovaly i rozsudky soudních instancí.

FVE Saša – Sun a Zdeněk – Sun měly příslušným stavebním úřadem povolen zkušební provoz již ode dne 19. 11. 2010, tedy více než měsíc před udělením licence.

Obě fotovoltaické elektrárny splňovaly na konci roku 2010 podmínky pro udělení licence, byly provozuschopné a byla ověřena bezpečnost jejich provozu.

V roce 2010 byly v České republice ve výstavbě či v provozu solární elektrárny o souhrnném výkonu cca 2.000 MWp. Oproti tomu, ve stejné době činil souhrnný výkon obnovitelných zdrojů např. ve Spolkové republice Německo cca 80.000 MWp, kde navíc nebylo udělení licence žádným předpokladem provozu a výroby.

Je tedy zřejmé, že četně medializovaný solární boom v České republice na konci roku 2010 svým rozsahem ani zdaleka nedosahoval rozměrů rozvoje solární energetiky v sousedních zemích. Zásadně je lží, že fotovoltaické elektrárny stavěla jen úzká, dobře informovaná skupina firem, když podpora byla schválena většinou 70 % poslanců v roce 2005. Je paradox, že nikdo v té době nečerpal podporu ve výši 15,- Kč/KWh a čerpal podporu až v roce 2010 při ceně 12,15 Kč/KWh.

Proces, který u Krajského soudu v Brně skončil, nepovažujeme za proces věcně odůvodněný, ale za snahu orgánu činných v trestním řízení všemi možnými prostředky postihnout podnikatele, kteří se v roce 2010 pustili do solárního podnikání, pevně věříme, že odvolací soud bude rozhodovat kvalifikovaněji, spravedlivě, bude založen pouze na nestranném a odborném vyhodnocení celé věci soudem a nebude negativně ovlivněn zcela tendenčním tlakem orgánů činných v trestním řízení.

"; elseif ($_GET["popup"]=="51"): ################################################################## # vyjadreni 51 ############ ################################################################## echo "

Vyjádření k rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.2.2016

Dne 22.2.2016 byl u Krajského soudu v Brně vyhlášen rozsudek, kterým jsme byli uznáni vinnými trestným činem podvodu. Současně nám byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody a vysoké tresty peněžité. Vyhlášený rozsudek vnímáme jako zcela zjevně nezákonný, a proto jsme proti němu ihned po jeho vyhlášení podali odvolání.

Podle podané obžaloby měl být uveden v omyl Energetický regulační úřad v průběhu řízení o udělení licence na výrobu elektřiny. Prostřednictvím našeho obhájce jsme namítali, že Energetický regulační úřad není vůbec subjektem, který je možno uvést v omyl (stejně jako soud), a proto vůbec nemohlo dojít ke spáchání podvodu. K podpoře tohoto argumentu jsme soudu předložili právní stanovisko jedné z největších kapacit v oboru trestního práva v České republice. Krajský soud se však těmito našimi námitkami při ústním odůvodnění vyhlášeného rozsudku vůbec nezabýval.

Od počátku trestního řízení nám je vytýkáno, že jsme měli údajně podepsat nepravdivé předávací protokoly k elektrárnám Saša – Sun a Zdeněk – Sun. Z dokazování vyplynulo, že předávací protokoly vůbec nebyly pro řízení o udělení licence potřebné (licence mohla být ze strany Energetického regulačního úřadu vydána i za situace, pokud by předávací protokoly vůbec nebyly předloženy). Jsme přesvědčeni, že provedenými důkazy nebylo prokázáno, že bychom v době podpisu těchto předávacích protokolů věděli, že by snad měly být elektrárny nedokončené či nedostavěné. Z tohoto důvodu nebylo prokázáno, že bychom jednali v podvodném úmyslu, tedy v úmyslu někoho uvést v omyl. Přesto jsme byli uznáni vinnými.

Krajský soud dospěl k závěru, že jsme se dopustili trestného činu ve spolupachatelství s několika dalšími osobami. K takovému závěru soud dospěl i za situace, že u soudu vyplynulo, že některé z obžalovaných jsme v roce 2010 vůbec neznali. Domníváme se, že není možné, abychom jednali jako spolupachatelé s někým, koho vůbec neznáme.

Pro celou trestní věc je dle našeho názoru podstatné to, v jakém stavu byly obě elektrárny ke dni udělení licence. Licence byly uděleny Energetickým regulačním úřadem dne 31.12.2010. Provedenými důkazy (jedná se o řadu znaleckých posudků, odborných vyjádření, ale i výpovědí svědků) bylo prokázáno, že obě elektrárny byly zcela jednoznačně ke dni udělení licence schopny bezpečného provozu. S ohledem na tuto skutečnost – kterou však soud zcela pominul – nemohlo dojít ke spáchání žádného trestného činu podvodu.

Závěrem bychom rádi uvedli, že jsme se ničeho nezákonného nedopustili. Jsme přesvědčeni, že svoji nevinu prokážeme před odvolacím soudem.

"; elseif ($_GET["popup"]=="52"): ################################################################## # vyjadreni 52 ############ ################################################################## echo "

Vyjádření bratří Zemků k rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018

Ve středu dne 17. 1. 2018 vyhlásil po téměř dvou letech od vydání prvoinstančního rozsudku Vrchní soud v Olomouci rozsudek týkající se fotovoltaických elektráren FVE Saša – Sun a FVE Zdeněk – Sun v Chomutově, kterým jsme byli uznáni vinnými trestným činem přípravy podvodu, za což jsme byli odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody v délce 6 let a devět měsíců.

Ačkoliv jsme doufali, že se odvolací soud bude zabývat našimi argumenty, opak se stal pravdou. Nemůžeme se zbavit dojmu, že odvolací soud bezmyšlenkovitě hodil naši kauzu do jednoho pytle s ostatními již pravomocně rozhodnutými kauzami fotovoltaických elektráren ze závěru roku 2010, kdy ale tyto elektrárny v době udělení licence vůbec nestály a k vydání licence došlo pouze z důvodu, že pracovník ERÚ provádějící kontrolu FVE na místě zásadním způsobem pochybil, za což byl také odsouzen (viz případ FVE Držovice nebo FVE Vrahovice).

V případě FVE Saša – Sun a FVE Zdeněk – Sun je však situace zcela odlišná. Elektrárny FVE Saša – Sun a FVE Zdeněk – Sun byly již od 19. 11. 2010 v povoleném zkušebním provozu a dne 22. 12. 2010 bylo zástupcem distribuční společnosti provedeno první paralelní připojení výroben k síti. Nikdo nikdy nezpochybnil ani stavební řízení, ani připojení FVE k distribuční soustavě. ERÚ vydal licence až dne 31. 12. 2010 na základě výsledku provedeného ohledání obou FVE na místě, které trvalo téměř celý den. Ohledání se účastnila kromě pracovníků ERÚ také celá řada odborníků, ať již technických zástupců financující banky, soudních znalců, techniků atd. Všichni shodně potvrdili, že obě FVE byly dokončeny. Byly naměřeny hodnoty výroby elektřiny, což bylo zaznamenáno do protokolů o ohledání. Elektrárny tak byly evidentně provozuschopné a již sedm let bezproblémově soustavně vyrábějí elektřinu. Proč se odvolací soud s těmito okolnostmi významnými pro rozhodnutí nevypořádal?

Dokončenost obou FVE dokládá také fotodokumentace (celkem 192 fotografií) pořízená dne 30. 12. 2010, která byla předložena již v řízení před soudem I. stupně svědkem Ing. Hubočanem:

Vypadá takto nedokončená fotovoltaická elektrárna?

Odvolací soud se ztotožnil s názorem Krajského soudu v Brně, že jsme dne 9. 12. 2010 podepsali předávací protokoly s úmyslem uvést v omyl Energetický regulační úřad ohledně dokončenosti FVE Saša – Sun a FVE Zdeněk – Sun a že k dokonání tohoto trestného činu z naší strany nedošlo pouze z důvodu, že Energetický regulační úřad provedl dne 20. 12. 2010 ohledání obou výroben, kdy zjistil, že výrobny nejsou dokončeny.

Celou tuto konstrukci musíme označit za absurdní, neboť orgány činnými v trestním řízení je předávacímu protokolu přikládán význam, který nemá, tedy že se má jednat o doklad, kterým se v licenčním řízení prokazuje a dokládá dokončenost energetického zařízení.

Již před soudem I. stupně všichni pracovníci Odboru licencí na ERÚ shodně potvrdili, že předávací protokol není zákonem vyžadovaným a nezbytným dokladem pro udělení licence a že účel předávacího protokolu v licenčním řízení spočívá pouze a jenom v prokázání vlastnického práva k FVE (pokud to vyplývalo ze smlouvy o dílo) a nikoliv k prokázání dokončenosti FVE. Jak mohl být ERÚ uveden v omyl předávacím protokolem ohledně dokončenosti FVE, když nikdo z pracovníků ERÚ si s předávacím protokolem dokončenost nespojoval?

S tímto jednoznačně koresponduje naše konstantní obhajoba, že pokud by si ERÚ předávací protokol nevyžádal, pak bychom ho ani nepodepisovali, ani by se nezakládal na ERÚ, protože vlastnické právo k FVE bylo již řádně doloženo samotnou smlouvou o dílo ve znění jejich dodatků č. 3 a č. 4 a dalšími minimálně pěti doklady. Přechod vlastnictví ze zhotovitele na objednatele nebyl spojen s předáním a převzetím díla.

Až do zahájení trestního stíhání jsme neměli žádné informace, že by předávací protokol měl být nepravdivý nebo nějak problematický. Ačkoliv proběhlo obnovené licenční řízení, sám ERÚ nikdy tento předávací protokol nezpochybňoval. I přes toto všechno jsme odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, protože orgány činné v trestním řízení si usmyslely, že předávací protokol je prostě a jednoduše podle nich nepravdivý.

Čím se však odvolací soud vůbec nezabýval, je naše role v celé kauze. Byli jsme jednatelé společností Saša – Sun s.r.o. a Zdeněk – Sun s.r.o., a proto jsme formálně podepisovali jako statutární orgány celou řadu dokumentů. Nicméně organizací a dohledem nad výstavbou FVE byly pověřeny odpovědné osoby s příslušnou technickou znalostí, stejně tak komunikací s ERÚ, stavebním úřadem a distribuční společností. Obdobných předávacích protokolů podepisujeme v rámci našeho holdingu několik stovek ročně, osobně však takové předávky nekontrolujeme, to má na starosti odborný management jednotlivých společností. V době podpisu předávacích protokolů jsme na místě výstavby nebyli.

Rozhodně se proto musíme ohradit proti závěru odvolacího soudu, že jsme podepsali nepravdivý předávací protokol, ačkoliv jsme věděli o nedokončenosti energetických zařízení. Tak tomu nebylo a ani být nemohlo, když obě FVE byly již v době podpisu ve všech podstatných částech dokončeny (všechny dodávky komponentů do konce listopadu 2010) a v prosinci 2010 se pracovalo již pouze na optimalizaci výkonu v rámci povoleného zkušebního provozu, na odstraňování nedostatků způsobených krádežemi a vandalismem a také z důvodu klimatických podmínek (praskání konektorů z důvodu mrazu).

Nedostatky zjištěné při ohledání FVE dne 20. 12. 2010 byly provozního charakteru, které v žádném případě neohrožovaly bezpečnou provozuschopnost elektráren a které byly odstranitelné v řádu hodin. Hodnota těchto provozních nedostatků byla vyčíslena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROSCON, s.r.o. na pár desítek tisíc Kč, kdy celá investice se vyšplhala na cca 1,3 miliardy Kč.

Byli to právě kontroloři ERÚ, kteří svými neodbornými závěry při ohledání obou elektráren dne 20. 12. 2010 ohledně údajné nedokončenosti zcela neodůvodněně spustili celý trestní proces, ačkoliv jak opakovaně judikoval i Nejvyšší správní soud, není v kompetenci ERÚ posuzovat dokončenost a provozuschopnost FVE, kdy tuto kompetenci má pouze a jenom stavební úřad.

Skutečnost, že licence byla udělena až dne 31. 12. 2010, tedy poslední den roku 2010, byla způsobena prodlevami na straně ERÚ, který nařídil opakovanou kontrolu obou elektráren právě na tento den. My jsme však již dne 21. 12. 2010 žádali, aby byla nařízena opakovaná kontrola, neboť banální nedostatky zjištěné kontrolory ERÚ dne 20. 12. 2010 byly neprodleně odstraněny.

Obě fotovoltaické elektrárny splňovaly na konci roku 2010 podmínky pro udělení licence, byly provozuschopné a byla ověřena bezpečnost jejich provozu. Není to jen náš názor, ale tyto skutečnosti jsou prokázány provedeným ohledáním ze strany ERÚ dne 31. 12. 2010, dále výpověďmi odborníků, kteří se tohoto ohledání účastnili a uvedené bylo potvrzeno také celou řadou znaleckých posudků, výčtem lze zmínit znalecké posudky znaleckých ústavů Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava nebo Vysokého učení technického v Brně. Ač se podle nás jednalo o klíčové důkazy, odvolací soud jejich závěry (stejně jako soud I. stupně) zcela ignoroval.

Absurdní je také, že jsme měli jednat ve spolupachatelství s dalšími odsouzenými osobami, když tyto osoby jsme až do zahájení vyšetřování vůbec neznali.

Celý proces se tak nedá označit jinak než jako hon orgánů činných v trestním řízení na vybranou skupinu podnikatelů, kteří se v roce 2010 pustili do solárního podnikání. Nemůžeme se ztotožnit se závěrem Vrchního soudu v Olomouci o naší vině, ničeho nezákonného jsme se nedopustili, a proto se obrátíme na Nejvyšší soud České republiky, aby tento podle našeho názoru nesmyslný závěr přezkoumal.

"; elseif ($_GET["popup"]=="53"): ################################################################## # vyjadreni 53 ############ ################################################################## echo "

Rozhovor s majitelem skupiny Z-GROUP Zdeňkem Zemkem

Pane doktore, rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci byli vaši synové pravomocně odsouzeni k odnětí svobody v délce šesti let a devíti měsíců a navíck peněžitému trestu sedm milionů korun v kauze chomutovských solárních elektráren, pojmenovaných po vašich synech, Zdeněk Sun a Saša Sun. Hlavou celé skupiny Z GROUP jste ale vy. Proč tedy ukázala justice právě na vaše syny?

Nejprve bych chtěl upřesnit, že elektrárny se nejmenují po synech, ale po vnucích. To je ale formalita. Důležitější je, že oba synové nemají majetkově s těmito elektrárnami nic společného. Nevlastní ani jednu akcii. Jsou kriminalizováni za jediný podpis na nepodstatném dokumentu. Pro mě je to zcela nepochopitelné a zároveň nespravedlivé. Moji synové nic nezákonného neudělali a spíš mě to vede k úvahám, že někdo se chce přes tyto elektrárny a mé syny dostat k některému z mého druhu podnikání. Mohou to být samotné elektrárny, železárny, lázně, autobusová divize... Cokoliv.

Co vás vede k takové úvaze?

To je jednoduché. Žádná ze solárních elektráren, kterých byly v závěru roku 2010 zprovozňovány desítky, neměla takové problémy s udělením licencí jako naše elektrárny. Na řadu elektráren, které v posledních dnech roku 2010 ani nestály, inspektoři Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vůbec nepřišli a licenci udělili z kanceláře od stolu. Tuto skutečnost tehdejší vrcholní inspektoři sami veřejně přiznali. S udělením licencí našim elektrárnám neustále otáleli a vyloženě se jim do jejich udělení nechtělo. Neustále nacházeli naprosto banální nedostatky, které na samotnou funkci a provoz elektrárny neměly absolutně žádný vliv. Nakonec jsme je doslova dotlačili k nám na elektrárnu v poslední den roku 2010 a po fyzickém obhlédnutí celého areálu se dva rozhodující inspektoři ze tří vyslovili pro udělení licence. Na toho třetího, který byl proti vydání, jsme přitom čekali hodinu před centrálou ERÚ v Praze, protože byl u tehdejšího ředitele ERÚ. Nikdo mně nevymluví, že tam se rozhodovalo o tom, jestli licenci vydat, či nikoliv. ERÚ prostě potřeboval v ten den někoho „popravit“, aby odvedl pozornost od desítek licencí udělených jen tak od stolu. Prostě už tehdy jsme dostali cejch „obětního beránka“. A protože se mu to nepovedlo 31. prosince 2010, tak musela vzniknout kauza, která se vleče už osm let.

To se k přezkoumávání nedostaly žádné jiné elektrárny?

To ano, Čekanice, Chýnov, Držovice, ... Ty ale dostaly poloviční tresty, a to byly přitom v naprosto nedokončeném stavu. Navíc některé kauzy elektráren byly zcela zameteny pod stůl. Naše elektrárny ale patří k těm velkým. Já přitom věřil, že soudy u nás pracují nezávisle na tlaku okolí a k rozhodnutí vyžadují odborné posudky. To v našem případě absolutně neplatil.

Proč jste vůbec vstoupil na pole solární energie? Byly za tím jen výhodné ceny, které tehdy stát nastavil?

To určitě ne. Měli jsme v chomutovských válcovnách nevyužité pozemky a současně tyto železárny potřebovaly finanční zdroje pro radikální modernizaci technologií, aby byly konkurenceschopné v záplavě dotované oceli, kterou Evropská unie a náš stát nesmyslně vpustily do Evropy. Stál jsem před rozhodnutím, zda Válcovny v Chomutově, a nejen tam, zavřít a propustit 650 zaměstnanců, anebo se je pokusit zachránit. Šancí byla výroba ocelových konstrukcí pro solární elektrárny a z budoucího zisku financovat zmiňovanou radikální modernizaci, na kterou je potřeba 800 milionů korun. Šli jsme do toho v dobré víře, že i stát potřebuje pomoci s obnovitelnými zdroji. Vidíte a dnes nás odsoudili v údajně společenském zájmu. U soudu se ke mně chovali jako ke třídnímu nepříteli. Díky rozhodnutím soudů tak chomutovské válcovny pravděpodobně zaniknou, protože jejich modernizaci nemáme z čeho investovat a výpadek v řadech stovek milionů už nemůžete nahradit výdělky z jiných holdingových společností.

Mluvíte o mediální kauze. Pokud máte na mysli televizní reportáže ve veřejnoprávní televizi, tak ty vypadaly přesvědčivě.

O to právě šlo. Přesvědčivě vypadat musely. Nikdo mně nevymluví, že celá solární kauza je systematicky a promyšleně řízena. Vezměte jen osm stovek mediálních výstupů, které mají dehonestovat obnovitelné zdroje a podnikatele, kteří vyslyšeli výzvu státu, a mají cíleně odvést pozornost od mnohem větších problémů, které jsou s českou energetikou spojeny. Konečná cena elektrické energie u odběratele v sobě skrývá jen 15 % podpory obnovitelných zdrojů a z toho jen 10 % je podpora solárním elektrárnám. 33 % ceny jde ale k distribučním společnostem. K provozovatelům elektráren z obnovitelných zdrojů plyne ročně 35 miliard podpory, ale do ČEZu a jeho složitě propletených dodavatelských společností, které mají různě ukryty pravé vlastníky, plyne z kapes občanů 160 miliard. Tuto sumu spolkne síť spřátelených firem prostřednictvím uměle nafouknutých nákladů. To je ten pravý energetický tunel!!!

Trochu jste ale utekl od předchozí otázky. Nesouhlasíte s tím, že reportáže v České televizi působily důvěryhodně?

Když jsem viděl teď tu poslední, tak jsem se musel smát. Dělníka, který vyměňoval mrazem prasklý a poškozený panel, označili za montéra, který dokončoval elektrárnu. Ještě před kontrolou z ERÚ 20. prosince natočili několik konstrukcí neosazených panely a opakováním těchto záběrů vyvolávali dojem, že elektrárna je nedokončená. Z 65 000 panelů jich na svém místě nebylo jen 149, a to proto, že podloží bylo nestabilní a panely by tak hned praskly. Natočili také jednu řadu nepropojených panelů a tyto záběry rovněž opakovali. Z jedné vykradené rozvodné skříně udělali další důkaz a tak bych mohl pokračovat. Přitom, když jsme redaktorům chtěli tyto věci vysvětlit, tak s námi nekomunikovali. Teď se staví do role zachránců společnosti a soudní orgány je v tom ještě utvrzují. My budeme pana redaktora žalovat.

Dobře, ale vaší obhajobou by měla být fakta. Máte je?

Všechny důkazy obžaloby jsme vyvrátili znaleckými posudky nezávislých renomovaných institucí, dokumenty, fotodokumentací, notářskými zápisy, smlouvami a dalšími právními dokumenty... Nic z toho soud ani nechtěl slyšet. Soudce se nám spíše vysmíval a dával nám najevo, že on už je dávno rozhodnutý. A ve skutečnosti to tak asi i bylo. Když ale pominu všechny tyto důkazy a fakta... Zkusme se na celou věc podívat laickým pohledem. Myslíte si, že nedostatky v hodnotě zhruba 55 000 Kč z celkové hodnoty díla jedné miliardy Kč opravňují soudce k výroku, že elektrárna nebyla dokončena ani zčásti?! Já si to tedy nemyslím. Elektrárny byly plně funkční, dodávaly elektřinu do sítě na základě právoplatného rozhodnutí stavebního úřadu a to jsou klíčová fakta.

Jaké další důkazní materiály proti vám soud použil?

Hlavním trumfem bylo celých dvacet šest!!! fotografií a krátké video z 20. prosince 2010, na kterých je zachycena vzpomínaná vykradená rozvodná skříň z různých úhlů. Chybějící jističe a uřezané kabely... Na dalších fotografiích je několik nepropojených kabelů. Propojujte ale v patnáctistupňovém mrazu plastové svorky. Co asi udělají? No prasknou, to je logické... Ale policii a státnímu zástupci to samozřejmě nahrálo.

S vaší kauzou byla spojena a možná i mnohem ostřeji sledována kauza bývalé ředitelky ERÚ Aleny Vitáskové. Ta byla nejprve odsouzena, ale u Vrchního soudu v Olomouci byla osvobozena.

V tom je pointa paradoxu. Tím, že soud paní Vitáskovou osvobodil, tak vlastně rozhodl, že se nic nestalo, protože ji soudil za to, že nám umožnila podvod. Zřejmě si soud před veřejností v našem případě už nemohl dovolit další osvobozující rozsudek.

Rozsudek Vrchního soudu je pravomocný. Smíříte se s ním?

Nemohu se přece smířit s nespravedlností páchanou na mých synech. Odvoláme se k Nejvyššímu soudu České republiky a pokud bude potřeba, tak také k evropským soudním institucím. V Evropě se k podobným problémům s obnovitelnými zdroji postavili čelem. Když budu jejich rozhodnutí parafrázovat, tak ve sporných případech zněl rozsudek zhruba tak: Rozhodnutí státních orgánů o změně podmínek v průběhu řízení uvedlo jeho účastníky do nejisté situace, a proto jejich zodpovědnost nemůže být trestněprávní.

"; endif; endif; ?>